جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Genres > Panegyrics

مرجح

Panegyrics  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155231

این مفهوم را دانلود کن: