جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ایرانی > سبک بازگشت ادبی

مرجح

سبک بازگشت ادبی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155007

این مفهوم را دانلود کن: