جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > رمانتیسم

مرجح

رمانتیسم  

نامرجح

  • رمانتیسیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155121

این مفهوم را دانلود کن: