جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

قصه  

یادداشت دامنه

  • ‏‫آث‍اری‌ ک‍ه‌ در آن‍ه‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍وادث‌ خ‍ارق‌ال‍ع‍اده‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از ت‍ح‍ول‌ و ت‍ک‍وی‍ن‌ آدم‌ه‍ا و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ا اس‍ت‌. در ق‍ص‍ه‌ م‍ح‍ور م‍اج‍را ب‍ر ح‍وادث‌ خ‍ل‍ق‌ال‍س‍اع‍ه‌ ق‍راردارد.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155199

این مفهوم را دانلود کن: