جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > مدح شبیه به ذم

مرجح

مدح شبیه به ذم  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155230

این مفهوم را دانلود کن: