جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > نمادگرایی

مرجح

نمادگرایی  

نامرجح

  • سمبولیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155298

این مفهوم را دانلود کن: