جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > Просодия > Просодические метры

مرجح

Просодические метры  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155009

این مفهوم را دانلود کن: