جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > علم معانی (fa) > Пропуск и привязка

مرجح

Пропуск и привязка  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa1709029

این مفهوم را دانلود کن: