جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Адабиёти муқоисавӣ

مرجح

Адабиёти муқоисавӣ  

نامرجح

  • ادبیات مقایسوی
  • Адабиётэ татбӣқӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154947

این مفهوم را دانلود کن: