جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

услубҳои адабӣ > Историзм

مرجح

Историзм  

نامرجح

  • ایستوریزم
  • Торӣхӣгароӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155020

این مفهوم را دانلود کن: