جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои қаҳрамононавӣ

مرجح

Ҳикояҳои қаҳрамононавӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های حماسی
  • достонҳое ҳэмосӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155097

این مفهوم را دانلود کن: