جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои асосӣ

مرجح

Ҳикояҳои асосӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های اساسی
  • достонҳое кэлӣдӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155103

این مفهوم را دانلود کن: