جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои тасвирдор

مرجح

Ҳикояҳои тасвирдор  

اعم

نامرجح

  • حکایه های تصویردار
  • достонҳое мусаввар

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155107

این مفهوم را دانلود کن: