جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > ادبیات فارسی > ادبیات سغدی

مرجح

ادبیات سغدی  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154961

این مفهوم را دانلود کن: