جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر القصة > التصمیم (الأدب)

مرجح

التصمیم (الأدب)  

نامرجح

  • ارضیةالقصة
  • الخطة
  • تصمیم (الأدب)
  • خطة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155017

این مفهوم را دانلود کن: