جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأسالیب الادبیة > نهج دراسةالتاریخ

مرجح

نهج دراسةالتاریخ  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155020

این مفهوم را دانلود کن: