جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > Риторика > Украшение > Анжамбема́н в стихосложении

مرجح

Анжамбема́н в стихосложении  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155048

این مفهوم را دانلود کن: