جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

التوشیح  

نامرجح

  • الموشح
  • توشیح
  • موشح

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155060

این مفهوم را دانلود کن: