جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ҷиноси муздаваҷ  

اعم

نامرجح

  • جناس مزدوج
  • Ҷэносэ муздаваҷ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155069

این مفهوم را دانلود کن: