جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > Красноречие > Ораторское искусство

مرجح

Ораторское искусство  

در زبان های دیگر

 • Arabic

 • الحدیث
 • الخطبة
 • الوعظ
 • حدیث
 • خطابة
 • خطبة
 • وعظ
 • English

 • Speech Skill
 • Persian

 • خطبه
 • سخنوری
 • وعظ
 • Tajik

 • хатобэҳ
 • خطابه

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155085

این مفهوم را دانلود کن: