جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳо ҳодисавӣ

مرجح

Ҳикояҳо ҳодисавӣ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های حادثه ای
  • достонҳое ҳодэсэӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155096

این مفهوم را دانلود کن: