جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های کلیدی

مرجح

داستان های کلیدی  

یادداشت دامنه

  • ‏‫داس‍ت‍ان‌‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ح‍وادث‌ واق‍ع‍ی‌ ی‍ا ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌‌ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ ن‍وش‍ت‍ه‌ م‍ی‌‌ش‍ون‍د.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155103

این مفهوم را دانلود کن: