جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Ҳикоя > Ҳикояҳои кӯтоҳ

مرجح

Ҳикояҳои кӯтоҳ  

اعم

نامرجح

  • حکایه های کوتاه
  • достонҳое кӯтоҳ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155105

این مفهوم را دانلود کن: