جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > انواع ادبی > داستان > داستان های گوتیک

مرجح

داستان های گوتیک  

یادداشت دامنه

  • ‏‫داس‍ت‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ در آن‌ ح‍وادث‌ غ‍ی‍ر ع‍ادی‌ و خ‍ش‍ن‌ و غ‍ی‍ر م‍ن‍طق‍ی‌ در ف‍ض‍ای‍ی‌ م‍رم‍وز و ت‍رس‍ن‍اک‌ ب‍ا آدم‌‍ه‍ای‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌ رخ‌ م‍ی‌ده‍د.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155106

این مفهوم را دانلود کن: