جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > Риторика > Украшение > епанасероф анадиплосис

مرجح

епанасероф анадиплосис  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155115

این مفهوم را دانلود کن: