جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأسالیب الادبیة > الرومنطیقیة

مرجح

الرومنطیقیة  

نامرجح

  • الرومانتیکیة
  • رومانتیکیة
  • رومنطیقیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155121

این مفهوم را دانلود کن: