جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Styles > Romanticism

مرجح

Romanticism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155121

این مفهوم را دانلود کن: