جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

سبک های ادبی  

نامرجح

  • جریان های ادبی
  • مکاتب ادبی
  • مکتب های ادبی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155134

این مفهوم را دانلود کن: