جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأسالیب الایرانیة > الاسلوب الهندی

مرجح

الاسلوب الهندی  

نامرجح

  • اسلوب الهندی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155136

این مفهوم را دانلود کن: