جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Иранские стили > Индийский стиль

مرجح

Индийский стиль  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155136

این مفهوم را دانلود کن: