جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

... > ادبیات > صنایع ادبی > بلاغت > بدیع > سجع > سجع متوازن

مرجح

سجع متوازن  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155138

این مفهوم را دانلود کن: