جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Шеър > Шеъри драмавӣ

مرجح

Шеъри драмавӣ  

اعم

نامرجح

  • شعر دْرَمَوی
  • Шеърэ намоешӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155168

این مفهوم را دانلود کن: