جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

> شعر نیمایی

مرجح

شعر نیمایی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155169

این مفهوم را دانلود کن: