جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

فلسفه ادبیات  

نامرجح

  • فلسفه ادبی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155196

این مفهوم را دانلود کن: