جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

عناصر داستان > قهرمان

مرجح

قهرمان  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155206

این مفهوم را دانلود کن: