جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

نقد نئوکلاسیکی  

یادداشت دامنه

  • ‏‫ن‍ق‍دی‌ ک‍ه‌ م‍ی‌ک‍وش‍د ت‍ا اث‍ر را ب‍ر اس‍اس‌ آث‍ار ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ب‍زرگ‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و لات‍ی‍ن‌ ن‍ق‍د ک‍ن‍د و طرق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و آرای‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ آن‍را ب‍ه‌م‍ن‍ظور راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍دی‍د در ی‍ک‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ق‍واع‍د ت‍ح‍ت‌ ض‍اب‍طه‌ درآورد.‬

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155288

این مفهوم را دانلود کن: