جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > صورت گرایی > صورت گرایی نو

مرجح

صورت گرایی نو  

نامرجح

  • نئوفرمالیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa276867

این مفهوم را دانلود کن: