جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > آکمه ایسم

مرجح

آکمه ایسم  

نامرجح

  • آکمئیسم
  • آکمه ئیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa322858

این مفهوم را دانلود کن: