جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب التطبیقی

مرجح

الأدب التطبیقی  

اعم

نامرجح

  • أدب التطبیقی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154947

این مفهوم را دانلود کن: