جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأدب > الأدب الفارسی > الأدب الفارسی الأوسط

مرجح

الأدب الفارسی الأوسط  

نامرجح

  • أدب الفارسی الأوسط

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154971

این مفهوم را دانلود کن: