جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Адабиёт > Жанрҳои адабӣ > Адабиёти васфӣ

مرجح

Адабиёти васфӣ  

نامرجح

  • ادبیات وصفی
  • Адабиётэ васфӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154985

این مفهوم را دانلود کن: