جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

اعنات  

اعم

نامرجح

  • التزام
  • تشدید (ادبی)
  • تضییق (ادبی)
  • لزوم ما لایلزم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa154996

این مفهوم را دانلود کن: