جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literary Works > Adaptations

مرجح

Adaptations  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155001

این مفهوم را دانلود کن: