جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Literature > Literary Devices > Prosody > Prosodic Rhythms

مرجح

Prosodic Rhythms  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155004

این مفهوم را دانلود کن: