جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

литература > صنایع ادبی (fa) > Риторика > Украшение > укло́нчивость (в литературе)

مرجح

укло́нчивость (в литературе)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155006

این مفهوم را دانلود کن: