جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الأسالیب الایرانیة > العودة الأدبیة

مرجح

العودة الأدبیة  

نامرجح

  • عودة الأدبیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155007

این مفهوم را دانلود کن: