جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ادبیات > صنایع ادبی > عروض > بحور عروضی

مرجح

بحور عروضی  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155009

این مفهوم را دانلود کن: