جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

... > Literature > Literary Devices > Rhetorics > Embellishment > Simile > Conditional Simile

مرجح

Conditional Simile  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155040

این مفهوم را دانلود کن: