جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

تشبیه مفروق  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155042

این مفهوم را دانلود کن: