جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

سبک های ادبی > تصویرگرایی

مرجح

تصویرگرایی  

نامرجح

  • پیکتورالیسم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-lit/fa/page/asfa155046

این مفهوم را دانلود کن: